Cimg3614

 

Terugblik in het verleden


 

Oprichting van het H.-Hartinstituut te Heverlee door de zusters Annuntiaten op vraag van Minister Scholaert en Priester Temmermans 1897
Kardinaal Van Roey vraagt aan dezelfde zusters Annuntiaten om een school te bouwen in Sint-Pieters-Woluwe. Zuster Vita, algemeen overste, neemt deze taak op zich.
In de jaren 1955-1957 stelde het probleem van het vrij middelbaar onderwijs zich scherp in Brussel-Oost. De nood was er des te groter voor de Vlaamse bevolking omdat er geen enkele Nederlandstalige school van vrij middelbaar onderwijs bestond voor meisjes. Ten westen van Brussel bestond reeds lang het Regina-Caelilyceum te Dilbeek (Zusters van Liefde van Gent) en in Brussel-Centrum sedert september 1941 het Maria-Boodschaplyceum (Zusters Annuntiaten van Heverlee). 
De vraag naar een katholieke middelbare school werd de kardinaal ingefluisterd door de pastoors van Sint-Aleydis en Sint-Paulus die hierin een alternatief zagen voor het koninklijk atheneum dat 3 jaar eerder in Sint-Pieters-Woluwe zijn deuren opende.
1957
De inplanting van het Mater Dei-lyceum in Sint-Pieters-Woluwe komt er. Er zal een Nederlandstalige humaniora komen en een Franstalige, met kleuter- en lager onderwijs als onderbouw. 
Zuster Ruusbroeck zal directrice worden van de humaniora-afdeling, zowel de Franstalige als de Nederlandstalige.
mei 1958

 

De school zou starten op 1 september 1958. Er moest dus worden uitgezien naar klaslokalen. 
De gronden werden onmiddellijk door de zusters Annuntiaten aangekocht van Stockel-Extension S.A. dat zich inliet met de verkaveling van het terrein van het Paardenkoersveld van Stokkel.
Eerst moest een straat worden aangelegd die de "Luchtvaartlaan" werd. Deze naam verwees naar de luchtmeetings die hadden plaatsgehad op de terreinen van de paardenkoers. Belgische en buitenlandse luchvaartpioniers hadden hier geschiedenis geschreven.
De bouw van de nieuwe school vlotte niet zoals gewenst. Ook kwam er tegenwind van de omliggende gemeentescholen die vooral concurrentie vreesden van de lagere school en kleuterschool. Maar toch kwamen de inschrijvingen langzaam op gang. Ook de eerste leerkrachten werden geselecteerd. 
In afwachting dat de bouw voldoende gevorderd was werden de lokalen onder de tribunes van het koersveld, dit is de plaats waar thans het gemeentelijk sportcentrum en zwembad gebouwd zijn, door "Uitbreiding Stokkel" voorlopig ter beschikking gesteld van de nieuwe school. Deze plaatsen werden dadelijk grondig opgefrist en klaargemaakt om op 1 september 1958 de school te laten starten. 
De school start met 3 graadklassen voor de Franstalige lagere school, een 5de en 6de leerjaar voor de Vlamingen. Een dag later startten 36 Franstalige leerlingen in de humaniora en 14 Vlaamse leerlingen in een 6de Latijnse of 6de Moderne (toen werd nog van 6 naar 1 geteld). 
1 september 1958

bouw

luchtfoto

 

tribunes

In januari 59 betrokken de lagere scholen de nieuwe lokalen aan de Luchtvaartlaan nr 70. In september 59 volgde de Franstalige humaniora, datzelfde jaar werd ook de kleuterafdeling opgericht.
De Vlaamse humaniora bleef nog tot januari 1960 in de lokalen van de paardenkoers.
1959

mdi-folder

Op 14 mei 1960 kwam Monseigneur Suenens het gebouw officieel inwijden in aanwezigheid van Burgemeester Evrard en tal van prominenten. Op het programma van die dag stonden verder een academische zitting in open lucht en een receptie in de refter. 1960

inwijding

1960-1963

klas 1958

Zr Vita

 

 

Vooral het aantal Franstalige leerlingen groeide intussen zo spectaculair (meer dan 900 leerlingen in het schooljaar 60-61) dat er nood was aan uitbreiding.
Op 21 augustus 1960 diende Zr Vita een bouwaanvraag in voor een tweede gebouw, en reeds op 20 september 1960 kwam de toelating om een gymzaal en 18 nieuwe klaslokalen, waaronder enkele labo's bij te bouwen. Natuurlijk ging men meteen aan de slag. 
Toch duurde het nog tot 1963 eer het gebouw definitief klaar was en de Nederlandstalige humaniora verhuisde van de Luchtvaartlaan nr 70 naar de 1ste verdieping van de Luchtvaartlaan nr 72. De turnzaal, labo's, de leraarskamer en speelplaats werden door de twee afdelingen gedeeld.
1964

 

 

Om tot subsidieerbare normen te komen waren de klassen aanvankelijk een filiaal van Maria Boodschap (Moutstraat). De tussenkomst van Nederlandssprekende ministers en politici was nodig om deze erkenning te bekomen én om naderhand de autonomie te bewerken zodra de aantallen voldoende waarborgen boden voor de leefbaarheid. Door een ministerieel schrijven van 6 maart 1964 werd het Mater Dei-lyceum sinds 1 september 1963 als autonoom erkend.
1964-1965

 

Bij de aanvang van het schooljaar 64-65 gebeurde een directiewissel. Zr Ruusbroeck werd teruggeroepen naar Heverlee en opgevolgd door Zr Vita. 
Zes jaar na de start, telde de Vlaamse humaniora al 185 leerlingen (99 in de Grieks-Latijnse, 86 in de Moderne). Het onderwijs werd verstrekt door een team van 28 leerkrachten waaronder 3 zusters en 6 mannelijke leerkrachten. Een volledig uitgeruste gymzaal, laboratoria, bibliotheken stonden ter beschikking van de leerlingen: elke week gingen ze zwemmen in een stedelijk zwembassin. De leerlingen van de hogere cyclus woonden regelmatig filmvertoningen met forum bij in het Sint-Jan-Berchmans-college, terwijl de lagere cyclus gaarne gebruik maakte van abonnementen op de voorstellingen van Ontdek de wereld en Jeugd en Muziek. Bezoeken aan de musea van het Jubelpark, aan het Natuurhistorisch Museum, aan het Planetarium gaven de nodige aanvulling bij het onderwijs in bepaalde vakken. 
De Griekenland-en Italië-reis was voor de oudsten de kroon op hun studies. 
Zeven retoricaleerlingen behaalden het eindcertificaat (homologatie zonder voorbehoud). De lagere school, met een eigen directrice, telde zes klassen in de voorbereidende afdeling en twee kleuterklassen. 
Mater Dei was nu uitgegroeid tot een volwaardig lyceum.
1965-1966 In de loop van het schooljaar nemen enkele ouders, bewust van hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen ook in de school, het initiatief om een oudervereniging op te richten. Zo komt met een voorlopig comité de noodzakelijke samenwerking tot stand tussen school en thuis. Oudervergaderingen en klasvergaderingen werden ingericht en kenden dadelijk de verhoopte bijval van alle ouders.
1966-1967 In 1967 werd de eerste directieraad samengesteld, ontstaan uit een bewustwording van de eisen van een eigentijds schoolbeleid, democratisch verkozen en statutair ingericht in een weldoende geest van samenwerking. Medeverantwoordelijkheid en collegialiteit waren voortaan voor Mater Dei geen mooie toekomstperspectieven meer; het dagelijks leven op school raakte er steeds sterker van doordrongen. 
Het lyceum leek stevig gegrondvest en zag vertrouwend de toekomst tegemoet. Onthutsend waren dan ook de berichten die in het najaar '67 beginnen door te sijpelen: de Nederlandstalige afdeling wordt afgeschaft of verplaatst!
Het oudercomité en de leerkrachten onderzochten de toestand; men keek uit naar een passende regeling. Het bleven echter harde dagen van onzekerheid en misverstand, waarin de nood aan een betere communicatie en een open informatie zich liet voelen. 
Maar eind goed, alles goed! Met ingang van het schooljaar 66-67 werd een klare schikking getroffen. De Nederlandstalige afdeling werd totaal autonoom en gegroepeerd in de rechtervleugel van het gebouw n°72. 
Een laatste verhuis in 1971 zal de hele Vlaamse afdeling onderbrengen in n° 70.
1968

 

 

caratoon

krantenartikel

In de Gazet van Antwerpen leest men op 19 december het volgende bericht:
Toch nemen de communautaire spanningen toe, zeker in de "Walen Buiten"-periode van 1968. De leerlingenraad, die in dit jaar van inspraak en democratisering werd opgericht, nodigde op 25 januari 1968 een delegatie van Leuvense studenten uit om uitleg te geven over de eisen van de Vlaamse studenten. Leerlingen van de omliggende scholen (Sint-Jozefscollege, Don Bosco, Instituut van de Voorzienigheid, H.-Hartcollege) kwamen op de speelplaats de leerlingen van Mater Dei vervoegen. Samen luisterden ze naar de toespraken van de studenten, af en toe onderbroken door slogans als "Leuven Vlaams" en liedjes als "We shall overcome". Plots werden ze omsingeld door een cordon rijkswachters in gevechtsuitrusting die hen de straat op drumden en daar een wilde achtervolging inzetten, matrak in de hand. Zelfs waterkanonnen werden ingezet, de rijkswachters achtervolgden de leerlingen tot aan de vijvers van Mellaert.
Dit brutale optreden zou menige krantenkop halen en leidde zelfs tot een interpellatie in de Kamer.

1973

 

1973 is een nieuwe mijlpaal in het Mater Dei-verleden. Zr Vita draagt het directie-ambt over aan een leek: Liberte Walschot, classica, wordt door haar collega's verkozen om voortaan de touwtjes in handen te nemen. Met haar 27 jaar is ze op dat ogenblik één van de eerste en ook de jongste vrouwelijke directeur van een middelbare school. Onder haar leiding zal Mater Dei in de jaren 70-80-90 meer dan eens een grondige verandering doormaken.
Door de gestadige groei van het aantal leerlingen en door de oprichting van nieuwe afdelingen laat plaatsgebrek zich steeds nijpender voelen. Er zijn nu immers drie Latijnse richtingen (Latijn-Grieks, Latijn-Wetenschappen en Latijn-Wiskunde) en de Wetenschappelijke richtingen A en B. In de gangen worden nieuwe lokalen gemaakt met glazen wanden, ze worden door de leerlingen tot "aquaria" omgedoopt.
1975 In 1975 wordt het nabijgelegen moderne sportcomplex (op de vroegere terreinen van de paardenkoers) officieel geopend. Uiteraard zal het Mater Dei-lyceum dankbaar gebruik maken van de sportieve accommodatie: wekelijkse zwemlessen in het olympisch bad, loopwedstrijden op de atletiekpiste.
1978 De school bestaat nu 20 jaar en telt intussen 681 leerlingen. Een jubileumconcert wordt gepland op 25 november. Op het programma staan het duo Pegasus en het duo Paganini. Op 2 december volgt een Eucharistieviering in Sint-Aleydis en een feestelijke bijeenkomst in de school met een schitterende poëzie-presentatie door Tine Ruysschaert.
1980 Intussen werd aan de Luchtvaartlaan opnieuw gebouwd en in 1980 worden nieuwe lokalen voor de basisschool, een gymzaal, nieuwe laboratoria en projectiezalen ingewijd. 
Maar ook binnenin, in de geest van de school, is men constructief. Omdat het aantal leraars blijft toenemen, is men steeds meer op teamwork aangewezen. In allerlei werkgroepen werd vlijtig nagedacht over opvoeding, over vragen van gezag, verantwoordelijkheid en vrijheid, over onderwijsdoelstellingen, over relaties op school en daarbuiten met ouders, inspectie, naburige scholen. En daaruit ontstonden allerlei initiatieven.
Om er enkele te noemen: het uniform in de humaniora wordt afgeschaft, de invoering van een projectweek, een vernieuwde aanpak van het toneel op school, een opendeurdag, een sportdag, nieuwe vormgeving van de ontmoeting tussen ouders en leraars, een nieuwe formule voor de schoolreizen en vakantiereizen.
Wie nadenkt over onderwijs komt onvermijdelijk tot de vaststelling dat geen enkele instructie slaagt zonder de nodige motivering en interesse vanwege de leerlingen. In een projectweek wordt dit laatste dan ook centraal gesteld. Een week lang mochten leerlingen studeren en denken over enkele onderwerpen die zijzelf belangrijk vonden. Telkens weer was de projectweek voor de studerenden en de begeleiders aanleiding om meer inzicht te krijgen in studiemethoden en waarden in het algemeen, een moment van bezinning dus voor alle betrokkenen. Spijtig genoeg werd de projectweek onder druk van lesprogramma's na enkele jaren weer afgevoerd.
1981 De invoering van het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs) in het jaar 1981 maakte een intens contact met de ouders meer dan ooit noodzakelijk. In vele vergaderingen werd informatie verstrekt over keuzemogelijkheden en nieuwe vormen van evaluatie en leerlingenbegeleiding. Nieuwe vakken als dramatische expressie, natuurexploratie, technologie deden menige wenkbrauwen fronsen. 
Werd hier nog wel ernstig les gegeven? En of! Vooral de leerkrachten van de eerste graad stonden van meet af aan achter deze onderwijsvernieuwing. Het evaluatiesysteem werd grondig herzien; gedurende vele jaren werden zelfs de punten afgeschaft en vervangen door onvoldoende-zwak-goed, plus vakrapporten met uitgebreide commentaar en advies voor remediëring. Spijtig genoeg bleek voor ouders een 5 of 7,5 duidelijker dan "zwak" of "goed", zodat mede op hun vraag weer werd overgeschakeld op het klassieke puntenrapport. Maar de bezinning over te bereiken doelstellingen, die dan vertaald worden in "punten", ligt nog steeds aan de basis van onze evaluatie.
1983 In oktober 1983 vierde het Mater Dei-lyceum zijn 25-jarig bestaan. Op 15 oktober ging Monseigneur De Hovre voor in een eucharistieviering in de parochiekerk van Sint-Aleydis. Hierop volgde een academische zitting in de gymzaal, de feestrede werd uitgesproken door de heer Geens, toenmalig Voorzitter van de Vlaamse Executieve. Het hele weekend konden de bezoekers herinneringen ophalen bij de fototentoonstelling "25 jaar". Op zondag 16 oktober stond een toeristische zoektocht op het programma.
1988 Intussen zijn we in 1988 aanbeland: de school viert haar 30-jarig bestaan en telt 783 leerlingen. Op 20 en 21 mei is het feestweekend: opendeurdagen met sport, spel en dans. Blikvangers zijn een tentoonstelling Expo 58 en een rommelmarkt.
1988-1989 Dat men in het Mater Dei-lyceum niet alleen aandacht schenkt aan de intellectuele vorming, maar ook andere facetten van het mens-zijn wil ontplooien, was al van bij de aanvang duidelijk. Filmfora, bezoek aan musea en theater, Jeugd en Muziek op school,… het waren vaste items geworden in ons jaarprogramma. Deze culturele belangstelling leverde in het schooljaar 1988-89 de titel op van "Cultuurschool van het jaar". Een 4-tal leerlingen uit het laatste jaar mocht deelnemen aan een cultureel uitwisselingsprogramma Vlaanderen-Schotland.
september 1989 Invoering van de eenheidsstructuur: het VSO wordt vervangen door een systeem dat het beste van type II (het klassieke onderwijssysteem vóór het VSO) en van het VSO poogt te verzoenen. Voor het Mater Dei-lyceum betekent dit concreet aanpassing aan nieuwe leerplannen en lessenroosters, maar pedagogisch verder werken in dezelfde geest. Binnen de eenheidsstructuur biedt het Mater Dei-lyceum een brede waaier van studierichtingen aan (allerlei combinaties van klassieke talen, moderne talen, wetenschappen, wiskunde, economie, menswetenschappen).
1990 In de jaren 90 wordt de school meer en meer aangesproken om maatschappelijke thema's en problemen mee te helpen oplossen. Op initiatief van de leerlingenraad wordt er gewerkt aan een tolerantiebeleid, we doen mee aan de actie "School Zonder Racisme".
We maken op onze school ook werk van een drugspreventiebeleid: leerkrachten volgen vormingssessies, ouders organiseren info-avonden, leerlingen krijgen informatie door gespecialiseerde centra die vooral ook preventief werken aan de weerbaarheid van jongeren.
1992-1994 Gedurende een tweetal jaren fungeren we als pilootschool voor de "Gezonde school": ook in dit kader worden allerlei initiatieven genomen. "Gezond" vatten wij ruimer op dan in de fysische betekenis van het woord: een gezond schoolklimaat waar leerlingen zich ook psychisch goed voelen wordt prioritair. Leerlingenbegeleiding, zorgverbreding zijn op die manier geen holle woorden: de "Leefsleutel"-trainingen voor leerkrachten leiden op korte termijn tot het opwaarderen van de functie van klasleraar, het in 1995 invoeren van het uur "sociale activiteit" waarin o.a. het programma Leefsleutels voor Jongeren en Leefsleutels in Actie met de leerlingen wordt gevolgd. Stilaan wordt een totaal leerlingenbeleid uitgebouwd.
1992- Ook de Europese dimensie willen we inbouwen in de opvoeding van onze leerlingen.
In 1992 werd het Mater Dei-lyceum laureaat in de Eurocreativiteit-wedstrijd, wat ons niet alleen een beurs maar ook het label van "12-sterren-school" opleverde. Sindsdien worden er jaarlijkse acties gepland rond Europese bewustwording. Het taalbad tijdens de paasvakantie in het Shakespeariaanse Stratford-upon-Avon is een traditie geworden. De Europese uitwisselingen van onze vijfdejaars met klassen uit Milaan (1996), Kopenhagen(1997) en Wenen (1998) zijn hier het voorlopige hoogtepunt van.
1 september 1996 Fusie van het Instituut van de Voorzienigheid (TSO) en het Mater Dei-lyceum (ASO) tot het Mater Dei-Instituut. Na een periode van intense samenwerking en voorbereiding tot deze fusie is het zover: vanaf dan kunnen op Mater Dei naast algemeen vormende richtingen ook specifieke handelsrichtingen gevolgd worden. Door de verhuis van het Instituut van de Voorzienigheid (van Sint-Lambrechts-Woluwe) naar de Luchtvaartlaan maakten ook de eerste jongens hun entrée in onze "meisjesschool". Op enkele jaren tijd klom hun aantal tot +/- 2O%.
Door het samensmelten van beide beide scholen werd het mogelijk de leiding van de school toe te vertrouwen aan een directieteam. Liberte Walschot, na 25 jaren nog steeds op post, wordt voortaan bijgestaan door Isabel Smets, oud-leerlinge en leerkracht sinds 1974. Deze laatste zal vooral de leerlingenbegeleiding en de coördinatie van allerlei projecten en activiteiten op zich nemen.
Door de fusie nam het totaal aantal leerlingen ineens met een 100-tal toe. Enkele containerklassen moeten het probleem van overbevolking helpen oplossen in afwachting van de nieuwe klassen die bovenop de lagereschoolvleugel zullen verrijzen.
1996-1997 Intussen werd ook het humanioragebouw grondig verbouwd: een prachtig uitgeruste mediatheek, computerlokalen, een nieuwe keukeninstallatie, een lift, een volledige renovatie van de hall die omgebouwd werd tot functionele secretariaatsruimte,… Het stof en het lawaai van drilboren maakte de start van het schooljaar 96-97 nog meer stresserend dan normaal, maar achteraf gezien was het zeker de moeite waard.
1997-1998 In 97-98 worden we pilootschool in het Experiment Leerplichtcontrole, een spijbelpreventieproject dat ook het volgende jaar werd doorgetrokken.
1997 Ook in de kleuterafdeling werd er gefusioneerd, en wel tussen het H.Hart van Stokkel en Mater Dei. In september 89 telden we 87 kleuters, in september 97 waren ze met 163!
Gelukkig konden de kleutertjes in september 1997 verhuizen naar hun gloednieuw kleuterpaviljoen in de Duizendmeterlaan, hierdoor kwamen voor de humaniora enkele lokalen vrij.
1997 We groeien dus, jaar na jaar. Ondanks de dalende trend in het Brussels Nederlandstalig onderwijs telt de scholengemeenschap van Mater Dei nu meer dan 900 leerlingen.
Meer leerlingen betekent ook meer leerkrachten, we evolueerden van 3 humanioraleerkrachten in 1958 naar 80 personeelsleden in 1997. Wellicht hebben we die aantrekkingskracht mede te danken aan ons enthousiast lerarenkorps dat in al die jaren natuurlijk wat grijzer, maar ook heel wijs geworden is! Kwaliteitsonderwijs blijft een belangrijke troef, maar in al die jaren hebben we ook onze eigen klemtonen weten te leggen die een meerwaarde moeten schenken aan onze opvoeding: christelijk engagement, culturele ontplooiing, een gezond en veilig schoolklimaat, een democratische samenleving van directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, het Nederlandstalig karakter met brede Europese horizon. Flexibiliteit en creativiteit zijn sleutelwoorden om de steeds veranderende maatschappelijke context te volgen en te koppelen aan lang verworven waarden en inzichten.
1998-1999 Het schooljaar 98-99 is uiteraard een feestjaar: 40 jaar Mater Dei mag gevierd worden. Het hele schooljaar lang werden activiteiten gepland: in de herfst de traditionele rally mét spaghettifestijn, in januari het officiële gedeelte (plechtige eucharistieviering, academische zitting en receptie), in maart een spetterend totaalspektakel en in mei de jaarlijkse Mater Dei-feesten.
1999-2000 Er wordt nog steeds gebouwd op Mater Dei. Nu komt er een dakverdieping bij boven het gebouw van de lagere school. De nieuwbouw telt 8 nieuwe lokalen waarvan er 4 ter beschikking staan van het secundair onderwijs. Deze lokalen zijn er nodig omdat de nieuwe onderwijsinzichten steeds meer eisen stellen aan de infrastructuur: audio, video, projectie- en verduisteringsmogelijkheden, multimedia-pc's, internet. Om daaraan tegemoet te komen en om eigentijds onderwijs mogelijk te maken worden steeds meer 'vaklokalen' ingericht en met alle nodige didactische middelen uitgerust. Naast pc-klassen en labo's zijn er nu ook vaklokalen voor Nederlands, Frans, Engels, Duits, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, MO, TO en PO.
2000-2001 Een nieuwe directiewissel op Mater Dei. Na 27 jaar totale inzet als directeur kiest Liberte Walschot ervoor om het voortaan rustiger aan te doen. Uiteraard gebeurde dit afscheid met de nodige festiviteiten en luister. 
Liberte Walschot wordt in haar functie opgevolgd door Isabel Smets, die al enkele jaren ervaring opbouwde in het directieteam naast Liberte Walschot. 
Het Inrichtend Comité beslist om verder het bestuur van het Mater Dei-Instituut toe te vertrouwen aan een team van 2 directeuren en dus moet er uitgekeken worden naar een bijkomende kracht. Michel Bommerez komt het directieteam vervoegen. Hij heeft er zelf 20 jaar ervaring opzitten als leraar en 11 jaar detachering bij het VVKSO, beter gekend als de Guimardstraat.
2000-2002 De integratie van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de lessen wordt verder gepromoot. Alle vaklokalen worden in een netwerk gebracht, waardoor nu overal het Internet toegankelijk gemaakt wordt. Er komt bovendien een nieuw ICT-lokaal waar vakleraars met hun leerlingen bijvoorbeeld groepswerken of kleine projecten kunnen realiseren met ondersteuning van multimedia-pc's en het Internet. 
Ook het secretariaat wordt in netwerk gebracht waardoor de automatisering ook hier in een stroomversnelling komt. 
Ook de rapporten zijn sedert september 2000 geïnformatiseerd.
2002-2003 De eetzaal krijgt een nieuwe look. Vanaf 1 september worden de maaltijden verzorgd door Scolarest.
2004-2005

Bouw van een nieuw sanitair blok.
Per 1 september worden 7 nieuwe vaklokalen in gebruik genomen.
In de derde graad van het ASO wordt gestart met projectwerk: een werkvorm die mogelijk is dankzij het creëren van "vrije ruimte" in de lessentabel. In het projectwerk leren de leerlingen systematisch vaardigheden die hen moeten voorbereiden op zelfstandig leren en werken in hun hogere studies en latere beroepsleven. Het project mondt uit in een eindwerk op het einde van het zesde jaar.

2005-2006

De keuken wordt nog maar eens grondig aangepakt: er komen nieuwe apparaten bij en voortaan worden alle maaltijden ter plaatse bereid.
De belangrijkste gebeurtenis is evenwel de doorlichting die de school binnenste buiten keert en vaststelt dat op MDI het onderwijs, de visie en het beleid topklasse zijn. 

2005-2007 In de eerste graad wordt gestart met BZL - Begeleid Zelfstandig Leren. Het is een actieve werkvorm waarin de leerlingen zelfstandig leerstof verwerven en inoefenen onder toezicht van een leraar-coach. BZL moet de jonge leerlingen voorbereiden op de vaardigheid om levenslang te leren.

2007-2008

 

 

 

 

 

2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

BZL wordt nu uitgebreid naar de tweede graad zodat vanaf het schooljaar 2008-2009 een continue lijn zal ontstaan van zelfstandig werk over de volledige humaniora. In de tweede graad krijgt BZL vooral de vorm van goed gestructureerde en gestuurde ICT-onderzoeksopdrachten.
In de eerste graad wordt gestart met huiswerkklassen. Dit is een vorm van begeleide studie voor leerlingen die buiten de school moeilijk een studieklimaat vinden en wat extra steun en motivatie kunnen gebruiken.
Vanaf dit school jaar moeten alle scholen een actief en geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren. Dit sluit goed aan bij de tradities op Mater Dei, maar wordt op vraag van de minister toch nog meer gestructureerd aangepakt.

Dit schooljaar wordt Mater Dei 50 en dat gaat uiteraard gepaard met de nodige festiviteiten. In de loop van het jaar vinden grote reünies plaats waarop alle oud-leerlingen worden uitgenodigd. De officiële viering in februari brengt naast alle personeelsleden ook vele oud-leerkrachten, oud-directies en sympathisanten op de been. Het gouden jubileum wordt ingeleid door een dankmoment waarin Mgr De Kesel voorging.  Vice-premier Steven Vanackere opent de academische zitting. Het jaarlijkse personeelsfeest isdit jaar extra feestelijk en in mei trekt de hele school, leerligen én personeel, in een bussenkaravaan richting zee: het wordt een onvergetelijke dag vol leuke opdrachten! 

Even bekomen van het voorbije feestjaar zit er niet echt in. Dit jaar wordt een echt "overgangsjaar" met het oog op de directiewissel in september. Alle puntjes worden nogmaals op de pedagogische i gezet n.a.v. de invoering van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en onderzoekscompetenties. Taken worden evenwichtig verdeeld onder een groep leerkrachten zodat niets van de knowhow verloren gaat. Eind augustus nemen Michel Bommerez en Isabel Smets definitief afscheid van de school en geven vol vertrouwen in de MDI-toekomst het roer door aan de nieuwe directeur, Marc Brisaert.

2011-2012

Voortbouwend op de inspanningen van de vorige directie mogen we een recordaantal inschrijvingen voor het eerste jaar noteren: 144 leerlingen! Om alle nieuwe leerlingen een plaatsje te geven, worden er twee extra modulaire leereenheden op de speelplaats geplaatst. 

Het Begeleid Zelfstandig Leren wordt voortgezet met een nieuwe leerlijn van het eerste tot en met het zesde jaar. BZL is voortaan een opdracht van alle vakken.

In januari 2012 gaat de vernieuwde website online.