Groene, gezonde en veilige omgeving


 

Mater Dei wil een gezonde school zijn en dit zowel op psychisch als op fysisch gebied. Psychisch impliceert dat we een gezond schoolklimaat nastreven waarin alle betrokkenen zich goed voelen. 
Dit veronderstelt:

  • oog voor zorgbreedte, begeleiding van socio-emotionele problemen;
  • een collegiale en opbouwende sfeer in de leerkrachtengroep;
  • positieve medewerking van ouders op basis van wederzijds vertrouwen en communicatie.

In de lessen sociale activiteit wordt er gewerkt aan een goede sfeer.
De leerlingenbegeleiding is uitgebouwd op verschillende niveaus: leerkracht/klassenleraar, leerlingenbegeleider/CLB, externe deskundigen. Er is aandacht voor relationele vorming, seksuele voorlichting. De school voert ook een preventief beleid inzake pesten en spijbelen.
Collega's leerkrachten ontmoeten elkaar in werk- en vakgroepen, op klassenraden, personeelsvergaderingen en feesten.
Ouders verenigen zich buiten de ouderraad ook in het feestcomité.

We beogen een bevestigende schoolcultuur, gekenmerkt door een assisterende stijl, gebaseerd op geloof en vertrouwen in de jongeren, en een affectieve pedagogiek waarbij "het gezag van het hart wonderen doet". Straffen willen we zoveel mogelijk beperken; straffen gebeurt alleen bij herhaaldelijk overtreden van de leefregel. Onze voorkeur gaat uit naar het gesprek om eventuele conflicten bij te leggen. Steeds moet luisterbereidheid primeren. Met "probleemleerlingen" worden contracten opgesteld.

We zorgen ook voor de fysische gezondheid van onze leerlingen via het bevorderen van hun algemene lichamelijke conditie. We doen aan gezondheidsopvoeding waarbij we de leerlingen sensibiliseren voor een gezonde levenswijze.

In de lessen L.O. en zwemmen, bij allerlei sportactiviteiten en door kennismaking met niet voor de hand liggende sporttakken tijdens de jaarlijkse sportdagen dragen we ons steentje bij aan de fitheid van onze jeugd.
Via EHBO-cursussen, themalessen over gezonde voeding, het drugbeleid (tabak, medicijnen, alcohol, illegale drugs) vestigen we de aandacht van de leerlingen op het belang van een gezond lichamelijk evenwicht. De warme maaltijden worden regelmatig op hun kwaliteit en hygiëne gecontroleerd en geëvalueerd.

Daarnaast organiseren we regelmatig spreekuren met de schoolarts. Deze wordt ook ingeschakeld voor gesprekken met leerlingen met medische en/of psychische problemen. In het tweede en het vierde jaar gaan de leerlingen op geneeskundig onderzoek.

Ten slotte wil Mater Dei ook letterlijk een groene school zijn, met aandacht en respect voor het leefmilieu en voor onze natuurlijke bronnen. Op school voeren we een preventief veiligheidsbeleid met de bedoeling de individuele en collectieve veiligheid te beschermen. Een preventieadviseur staat samen met een interventie-eenheid klaar bij brandalarm. Elk schooljaar worden een aantal evacuatieoefeningen gehouden. In het comité Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) wordt de veiligheid, het onderhoud en de verfraaiing van gebouwen en installaties op de voet gevolgd.

Ook buiten de schoolpoort zijn we bezorgd om de veiligheid van onze leerlingen: we ijveren voor een verkeersveilige omgeving en maken de jongeren bewust van hun verantwoordelijkheid als weggebruiker. Er wordt samengewerkt met de lokale politie en gemachtigde opzichters om de schoolomgeving veilig te houden. Via themadagen wordt ook aan verkeerseducatie gedaan.

Img 0019